องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลตัวอย่างในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คือ นางพิลาวัลย์ ทองสาย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลตัวอย่างในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คือ นางพิลาวัลย์ ทองสาย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564
2021-04-26
2021-04-20
2021-04-09
2021-03-24
2021-03-17
2021-03-09
2021-03-09
2021-03-03
2021-02-25
2021-02-24