องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 22 มีนาคม 2565 ได้มีการจัดเก็บขยะอันตรายในทุกหมู่บ้านในเขตตำบลช่อระกาตามโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารสวนตำบลช่อระกา เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดกิจกรรมของโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” โดยรวบรวมขยะอันตราย และนำส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทำลายโดยไม่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การจัดเก็บขยะอันตรายตำบลช่อระกา มีขยะจำนวน 2 กิโลกรัม

2022-06-09
2022-06-07
2022-06-06
2022-06-04
2022-06-03
2022-05-26
2022-05-25
2022-05-19
2022-05-12
2022-04-18