องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


อบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและสิทธิสวัสดิการของผู้พิการและผู้สูงอายุ


เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกาจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและสิทธิสวัสดิการของผู้พิการและผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา โดยวิทยากรให้ความรู้จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

2020-08-14
2020-07-28
2020-07-23
2020-07-20
2020-07-03
2020-07-02
2020-06-26
2020-06-25
2020-05-18
2020-04-03