วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง นม.ถ. ๑๓๑-๒๙ สายช่อบูรพาถึงสามแยกบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ม.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชทีชนิดกล่อง จำนวน ๕๘ วันรวมเป็นจำนวน ๓,๑๙๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม ยูเอชทีชนิดกล่อง จำนวน ๕๘ วัน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๕,๖๐๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง