วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2564
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมไฟสาธารณะภายในตำบลช่อระกา จำนวน ๒๒ จุดๆละ ๒๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างจ้างตำแหน่งคนงานทั่วไป ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงและตรวจเช็คตามระยะที่กำหนด (รถยนต์ส่วนกลาง) ทะเบียน งค ? ๒๔๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างอาหารกลางวันและอาหารว่าง โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับ อปท. ให้กับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านดอนยาวถึงอ่างเก็บน้ำดอนลำดวน บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๕ ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสำเรียงถึงศาลปู่ตา หมู่ที่ ๔ บ้านโนนเพ็ด ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่่อม จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง