วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปาหมู่บ้าน บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ราย นางเยาว์ ชัยโพธิ์งาม บ้านดอนยาว หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สูบน้ำจากทุ่งนาด้านทิศตะวันออกเข้าสู่บึงบ้านม่วง หมู่ที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สูบน้ำเข้าสระหนองเรือ หมู่ที่ ๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กน -2411 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถยนต์ส่วนกลาง) ทะเบียน กน - ๒๔๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อ ตู้กระจกเก็บเอกสาร ๒ บานเลื่อน จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายฉลองถึงถนนลาดยาง บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง