วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 10 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อปูนผสมสำเร็จ จำนวน 6 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 4 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กแบบบานเลื่อน ขนาด ๔ ฟุต เตี้ย จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง