วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน ๑๒๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สูบน้ำเข้าสระประปา หมู่ที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างตำแหน่งคนงานทั่วไป ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชทีชนิดกล่อง สำหรับนักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลช่อระกา เป็นจำนวน ๑,๑๔๐ กล่องๆละ ๗.๘๒๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT ชนิดกล่อง สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๑,๔๘๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อนมยูเอชทีชนิดกล่อง จำนวน ๙,๓๔๕ กล่อง สำหรับนักเรียนโรงเรียนประถมในเขตตำบลช่อระกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Fujixerox จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง