วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างเวทีห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำลงหนองสรวงพร้อมบ่อพัก บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมคลองอีสานเขียว บ้านช่อพัฒนา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ( เฉพาะเดือนมิถุนายน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓๐ วัน/๖๖ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำใต้โรงสูบน้ำดิบ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง นม.ถ. ๑๓๑-๑๓ สายแยกคลองอีสานเขียว - บ้านโนนสะเดา บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๔ ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองรัง -บ้านราชภูมิ (ช่วงที่เหลือ) บ้านหนองรัง หมู่ที่ ๖ ต.ช่อระกา อ.บ้านเหล่ื่อม จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซม ศพด.บ้านขามเวียน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง