วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2567
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศตามโครงการฝึกศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (รายเด็กหญิงธันยพร จอมคำสิงฆ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 131-28 สายบ้านช่อบูรพา - บ้านนา หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  มิ.ย. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 543 โด้ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างเหมารถปรับอากาศสองชั้น โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
ซื้อลูกรัง (พร้อมค่าขนส่งและเกรดปรับเกลี่ย) จำนวน 15 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง