วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน ๕๓ วัน/นักเรียน ๒๕๕ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่าง ก.พ.-เม.ย.) จำนวน ๕๖ วัน/นักเรียน ๖๗ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
จ้างเหมารถปรับอากาศสองชั้น โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
ซื้อของที่ระลึกโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ผลไม้ อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน จำนวน 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง