วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ห้องสำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง และย้ายคอยล์ร้อนแอร์ ห้องประชุม จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการงานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 10 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง