วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลปู่ตา - บ้านนางแจ๋ว บ้านขามเวียน หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  พ.ค. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ เดือนๆละ ๒,๔๐๐ บาท (พฤษภาคม -กรกฎาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เดืือน ๆละ 2,400 บาท (พ.ค. - ก.ค. ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ต สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง