วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Fujixerox SC 2020 (สีดำ) จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน งค ? ๔๒๗ รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๒-๐๐๐๒ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑๒ ชุดๆละ ๗๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและสิทธิสวัสดิการของผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
วัสดุสำนักงานจำนวน ๕ รายการ
24  มี.ค. 2565
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๕๔ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตะวันตกเมรุถึงโนนขี้ตุ่น บ้านช่อบูรพา หมู่ที่ ๗ ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง