วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน ๒๖๙ คน ช่วงปิดภาคเรียน ๔๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕๕ คน/๔๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 18 ชุดๆละ ๗๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
ซื้อัสดุ อุปกรณ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ราย นายร่วม สาระโชติ บ้านเลขที่ 363 หมู่ที่ 1 ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๓๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมคันดิน คลองอีสานเขียวสาธารณะประโยชน์ บ้านช่อพัฒนา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. สระหนองสรวง สาธารณะประโยชน์ บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมคันดินไหล่ทาง ถนนสาธารณะประโยชน์ (สายบ้านนายฉลอง - ถนนลาดยาง) บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง