วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2565
จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากแยกบ้านนายจรูญถึงแยกบ้านหนองรัง บ้านช่อพัฒนา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายฉลองถึงถนนลาดยางบ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมพัฒนาสตรีและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมไฟสาธารณะภายในตำบลช่อระกา จำนวน ๗๗ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อ่างล้างมือล้างหน้า ศพด.ช่อระกา) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3/เดือน/2,400 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๘ เดือน ระหว่าง (กุมภาพันธ์ -กันยายน ) โดยสามารถถ่ายเอกสารขาวดำได้ 6,000/เดือน/2,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการการบริหารจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง