วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ย. 2564
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
จ้างจ้างซ่อมแซมคันดิน ลำห้วยเค็ม สาธารระประดยชน์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
จ้างทำป้ายประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
ซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่ (รถยนต์ส่วนกลาง) ทะเบียน กน ๒๔๑๑ นม จำนวน ๑ คัน
8  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่ (รถยนต์ส่วนกลาง) ทะเบียน กน ๒๔๑๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2564
ซื้อชุดตรวจ ATK จำนวน ๖๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมทางสาธารณะสายหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่อระกา บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
จ้างซ่อมทางสาธารณะสายบ้านโนนสมบูรณ์-โรงเรียนบ้านขามเวียนบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง