วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายโคกฝาละมี บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสมบูรณ์ ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๓๗ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายฉลวย ต.ช่อระกา เชื่อมต่อสายบ้านราชภูมิ ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ บ้านหนองรัง หมู่ที่ ๖ ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบสระบุ่งยาง บ้านขามเวียน หมู่ที่ ๓ ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างถนนเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านม่วงถึงโนนขึ้ตุ่น บ้านม่วง หมู่ที่ ๒ ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างตำแหน่งคนงานทั่วไป ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบริการตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง