วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ชนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู ราคารวมค่าติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
จ้างเหมาอาหารและน้ำดื่มสำหรับผู้กักตัว จำนวน ๔๐๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง ๓ ฟุต จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้จัดเตรียมสถานที่ศูนย์พักคอย (Community lsolation) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม บ้านขามเวียน หมู่ที่ 3 ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นคราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างตำแหน่งคนงานทั่วไป ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง