วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2564
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ แห่ง ในเขตตำบลช่อระกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตตำบลช่อระกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างตำแหน่งคนงานทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อวัคซีนและวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๘๐๘ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง