วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
ซื้อซื้อน้ำมันสำหรับสูบน้ำ บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อนมตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างงเหมาบริการตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างตำแหน่งคนงานทั่วไป ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ช่อระกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ๑ เครื่อง จำนวน ๔ เดือน (มิถุนายน - กันยายน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับขนย้ายเครื่องจักรกล จำนวน ๒๔๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง