วันที่
ชื่อเรื่อง
28  เม.ย. 2564
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับขนย้ายเครื่องจักรกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชทีชนิดกล่อง ช่วงปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๓ สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลช่อระกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัมนาเด็กเล็กช่วงปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมไฟสาธารณะภายในตำบลช่อระกา จำนวน ๒๒ จุดๆละ ๒๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างจ้างตำแหน่งคนงานทั่วไป ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงและตรวจเช็คตามระยะที่กำหนด (รถยนต์ส่วนกลาง) ทะเบียน งค ? ๒๔๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างอาหารกลางวันและอาหารว่าง โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับ อปท. ให้กับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง