วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อหินคลุก และลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อรางระบายน้ำจากบ้านนางสำอางถึงบ้านนางทองปุ่น หมู่ที่ 1 บ้านช่อระกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หูช้าง) รอบบึงหนองสรวง หมู่ที่ ๑ บ้านช่อระกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบึงหนองสรวง (หลังอนามัย) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง