วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ม.ค. 2564
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อหมึก Toner HP35A จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อนมยูเอชทีชนิดกล่อง จำนวน ๑๕,๖๒๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริมนมยูเอชทีชนิดกล่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลช่อระกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างตำแหน่งคนงานทั่วไป ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างเหมารถปรับอากาศสองชั้น โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างรถปรับอากาศสองชั้น โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
จ้างเหมารถบัสตามโครงการฝึกศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
เช่าเช่าจัดทำและดูแลระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง