วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2563
ซื้อโครงการปลูกหญ้าแฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อเสื้อกีฬา และอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างจ้างอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสตรี เด็ก เยาวชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และคนในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างตำแหน่งคนงานทั่วไป ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
ซื้อลูกรัง จำนวน ๒ รถพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง