วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุประกอบการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและสิทธิสวัสดิการของผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสารในการฝึกอบรม จำนวน ๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริมนมยูเอชทีชนิดกล่อง จำนวน ๑๐,๗๙๔ กล่องๆละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริมนมยูเอชทีชนิดกล่อง จำนวน ๔,๖๕๐ กล่องๆละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบสระบุ่งยาง หมู่ที่ ๓ ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตะวันตกเมรุ-โนนขี้ตุ่น หมู่ที่ ๗ ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางประคอง ทองสายถึงบ้านนางสมนึก ปักขีระกา บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง