วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.131-04 สายบ้านช่อระกา-บ้านราชภูมิ หมู่ที่ 1 ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างจัดจ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการตามมิติที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ จำนวน ๔ งาน จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อเช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้าแปลน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ชุดปั้มน้ำบาดาล (ซัมเมอร์ส) จำนวน ๑ ชุด
7  พ.ค. 2563
ซื้อสารเคมีกำจัดยุงลาย จำนวน ๑๒ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประกอบบ่อบาดาล จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ
30  เม.ย. 2563
จ้างขุดลอกบึงบ้านม่วง บ้านม่วง หมู่ที่ ๒ ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง