วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างตำแหน่งคนงานทั่วไป ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชทีชนิดกล่อง สำหรับนักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลช่อระกา เป็นจำนวน ๑,๑๔๐ กล่องๆละ ๗.๘๒๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT ชนิดกล่อง สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๑,๔๘๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อนมยูเอชทีชนิดกล่อง จำนวน ๙,๓๔๕ กล่อง สำหรับนักเรียนโรงเรียนประถมในเขตตำบลช่อระกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Fujixerox จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
ซื้อซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CYOXERA จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
ก่อสร้างถนน คสล.สำหรับให้น้ำล้นผ่าน (ฝายกั้นน้ำ) บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
11  ต.ค. 2562
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 18000 บีทียู