วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมไฟสาธารณะภายในตำบลช่อระกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น FS-๖๕๒๕ MFP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างจ้างตำแหน่งคนงานทั่วไป ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อรถกระบะบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตันน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒.๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้ออน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สูบน้ำเข้าสระประปา หมู่ที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูในหมู่บ้านจากบ้านนายอำนาจถึงบ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ ๙ ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)