วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ ๒ ชั้น โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ ครุภัณฑ์ (รถยนต์ส่วนกลาง) รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อหญ้าแฝกตามโครงการปลูกหญ้าแฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อซื้อหินคลุก จำนวน ๓๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายนายณัฐพล จงนอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง