วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑-๐๗ สายบ้านม่วง-บ้านนา บ้านม่วง หมู่ที่ ๒ ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ก.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Brother โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างตำแหน่งคนงานทั่วไป ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
26  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง