วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานางสนุ่น-แยกทางไปบ้านม่วง บ้านช่อบูรพา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายฉลอง-ถนนลาดยางบ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกนานางทองคำ-บ้านเทอดศักดิ์ บ้านช่อพัฒนา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้อค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ราย นางสาวบุญมี เวียนนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชทีชนิดกล่อง จำนวน 19,809 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
ซื้อกล้องถ่ายรูปภาพนิ่ง ความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
ซื้อตู้เก็บเอกสารสองบ้านเลื่อน กว้าง 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง