วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2562
จ้างจ้างตำแหน่งคนงานทั่วไป ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อถังขยะ โครงการบริหารจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมพัฒนาสตรีและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมารถบัส ตามโครงการฝึกศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
จ้างจ้างตำแหน่งคนงานทั่วไป ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง