วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ธ.ค. 2561
จ้างางเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างจัดทำและดูแลระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมารถแบ็คโฮ ตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.131-05 สายช่อพัฒนา หมู่ที่ 8-บ้านหนองรัง ตำบลช่อระกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศเพื่อศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.131-08 สายบ้านม่วงหมู่ที่ 2 -บ้านช่อระกา ตำบลช่อระกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างตำแหน่งคนงานทั่วไป ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง