วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเพ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2561
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สูบน้ำเข้าบึงบ้านม่วง หมู่ที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างจ้างตำแหน่งคนงานทั่วไป ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม) จำนวน ๖๕ วัน /นักเรียนจำนวน ๖๙ คน นมยูเอชทีจำนวน ๔,๔๘๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง