วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริมนมไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม) จำนวน ๖๕ วัน นักเรียนจำนวน ๒๗๕ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.131-08 สายบ้านม่วงหมู่ที่ 2 -บ้านช่อระกา ตำบลช่อระกา
11  ต.ค. 2561
ก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.131-05 สายช่อพัฒนา หมู่ที่ 8-บ้านหนองรัง ตำบลช่อระกา
11  ต.ค. 2561
ครุภัฑณ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี
10  ต.ค. 2561
หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CYOXERA จำนวน ๒ กล่อง
2  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างจ้างตำแหน่งคนงานทั่วไป ประจำเดือน ตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
ซื้อจัดหาหนังสือพิมพ์เข้าห้องสมุดชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง