วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 19,760 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5,852 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกฝาละมี ? โนนขี้ตุ่น บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟากโกรกถึงทะเลเหียง บ้านช่อระกา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Fujixerox SC 2020 (สีดำ) จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
จ้างโครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านทั้งระบบ เชื่อมต่อกับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขามเวียน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการศึกษาดูงานสถานพัฒนาเด็กประถมปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง