วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำเดือน ตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร และอาหารว่าง โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างจ้างตำแหน่งคนงานทั่วไป ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ซื้อลำโพง จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ซื้อตู้เอกสารสองบานเปิด จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง