วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบหัวหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
ซื้อเก้าอี้พลาสติกจำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
ซื้อตู้เก็บเอกสารสองบานเปิด จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างเหมายานพาหนะเพื่อใช้ในโครงการฝึกศีกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างเหมาอาหารว่างและอาหารกลางวันโครงการส่งเสริมสิทธิและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสตรี เด็ก เยาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างเปลี่ยนยางนอก จำนวนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู
9  ส.ค. 2561
ซื้อหมึกพิมพ์ HP 35A จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
ซื้อซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง