การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  โครงการศึกษาดูงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ep.2

  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ep.3