องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


โครงการจัดทำเวทีประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


โครงการจัดทำเวทีประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2564  เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน ร่วมคิด ร่วมพัฒนา เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 

2021-04-26
2021-04-20
2021-04-09
2021-03-24
2021-03-17
2021-03-09
2021-03-09
2021-03-03
2021-02-25
2021-02-24