องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 
 

 

 


  ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความซื...
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมี...
  สำรวจและตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ที่ประสบปัญหาทางสั...
   

วันที่ 5 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ที่ประ...

  รับรางวัลองค์การบริหารส่วนตำบลจัดการสิ่งแวดล้อมเพื...
   

วันที่ 4 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกาเข้ารับรางวัลองค์การบริหารส่วนตำบลจัดการสิ่...

  โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและสิทธิสวัสดิการ...
   

วันที่ 31 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา จัดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและสิท...

 


 
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ ศ 2564
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563
 
 

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556