องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

กองสวัสดิการสังคม ฯ

นายสัญญา กองขุนทด
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม

 

 
  นางสาวสิริยาพา ปัณณวัตร
 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน