องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 386 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราการจัดเก็บภาษี และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ [ 24 ม.ค. 2565 ]2
2 ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 13 ม.ค. 2565 ]10
3 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 13 ม.ค. 2565 ]8
4 ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการงดรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด [ 13 ม.ค. 2565 ]10
5 ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 13 ม.ค. 2565 ]8
6 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต [ 13 ม.ค. 2565 ]8
7 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 13 ม.ค. 2565 ]7
8 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 13 ม.ค. 2565 ]6
9 ประกาศมาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ [ 13 ม.ค. 2565 ]7
10 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 13 ม.ค. 2565 ]6
11 ประกาศมาตรการป้องกันความขัดแย้งหาผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน [ 13 ม.ค. 2565 ]5
12 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 13 ม.ค. 2565 ]3
13 ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 13 ม.ค. 2565 ]2
14 รายงานสถิติข้อมูลผู้มารับบริการกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]3
15 รายงานสถิติข้อมูลผู้มารับบริการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]3
16 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส๓) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ [ 19 พ.ย. 2564 ]27
17 มอบถุงยังชีพให้กับคนพิการทางการมองเห็นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 27 ต.ค. 2564 ]40
18 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 26 ต.ค. 2564 ]4
19 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]29
20 ประกาศให้บริการอินเตอร์ไร้สาย (wifi ) ฟรี [ 4 ต.ค. 2564 ]34
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20