องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

กองคลัง

นายลวง ทองสันเทียะ
ผู้อำนวยการกองคลัง

น.ส.กัลย์วริษฐ์ พุ่มพวง นางสาวอาภาพร ชำนาญศึก
น.ส.ชลกานต์ กีขุนทด
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

-ว่าง-
    น.ส.อุไรวรรณ ข้องนอก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ