องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

กองการศึกษาฯ

นางจิตรรัตน์ดา  ขลังวิเชียร
นวช.ศึกษาฯชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางจิตรรัตน์ดา ขลังวิเชียร
นวช.ศึกษาฯชำนาญการ
นางจงกล ไอยะไกษร นางรวยรินทร์ ขันทอง นางลำพึง อุ่นศรี
ครู ครู ครู -ว่าง-

เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาคร กิ่งนอก นางอนงษนาฎ ข้องนอก นางวันเพ็ญ เคล้าเคลือ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ผู้ดูแลเด็ก)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ผู้ดูแลเด็ก)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 (ผู้ดูแลเด็ก)