องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานอัตรากำลังข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างอบต.ช่อระกา รอบเดือนมิถุนายน 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]129
2 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล [ 4 ต.ค. 2561 ]137
3 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงานปลัด [ 4 ต.ค. 2561 ]141
4 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง [ 4 ต.ค. 2561 ]137
5 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง [ 4 ต.ค. 2561 ]257
6 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 4 ต.ค. 2561 ]130
7 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองสวัสดิการสังคม [ 4 ต.ค. 2561 ]302
8 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร [ 4 ต.ค. 2561 ]129
9 ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 4 ต.ค. 2561 ]131
10 ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน [ 28 ก.ย. 2561 ]238
11 ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน (ต่อ) [ 28 ก.ย. 2561 ]189
12 ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน (ต่อ) [ 28 ก.ย. 2561 ]196