องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 1 พ.ค. 2562 ]67
2 พระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 1 พ.ค. 2562 ]63
3 พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 1 พ.ค. 2562 ]63
4 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 [ 2 ต.ค. 2560 ]120
5 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 2 ต.ค. 2560 ]119
6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 2 ต.ค. 2560 ]114
7 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]123
8 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 [ 2 ต.ค. 2560 ]117
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินฯ พ.ศ.2547 [ 2 ต.ค. 2560 ]115
10 กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 [ 2 ต.ค. 2560 ]119
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 2 ต.ค. 2560 ]115
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ.2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]119
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 [ 2 ต.ค. 2560 ]113
14 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]107
15 นักบริหารงานทั่วไป(ต้น-สูง) [ 29 ม.ค. 2559 ]125
16 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) [ 29 ม.ค. 2559 ]116
17 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) [ 29 ม.ค. 2559 ]126
18 นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง) [ 29 ม.ค. 2559 ]119
19 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 29 ม.ค. 2559 ]122
20 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 29 ม.ค. 2559 ]121
 
หน้า 1|2