องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายสมบัติ เขตจัตุรัส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.085-7690357


นายสมศักดิ์  โพธิ์นอก
นายจักรเพชร  ก่องนอก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.063-0516379
โทร.083-5360849

นายจรูญ  ปานสันเทียะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.098-1728418