องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายผลการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ การบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) [ 7 เม.ย. 2564 ]54
2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 8 มี.ค. 2564 ]50
3 ประกาศมาตรการให้รางวัลและลงโทษพนักงานส่วนตำบล [ 1 มี.ค. 2564 ]50
4 รายผลการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ การบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 20 ต.ค. 2563 ]62
5 แผนการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 6 ต.ค. 2563 ]66
6 นโยบาย กลยุทธ์ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 5 ต.ค. 2563 ]51
7 มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 5 ต.ค. 2563 ]56
8 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล [ 5 ต.ค. 2563 ]52
9 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 5 ต.ค. 2563 ]48
10 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 5 ต.ค. 2563 ]52
11 ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 5 ต.ค. 2563 ]51
12 ประกาศมาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ [ 2 ต.ค. 2563 ]56
13 ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 2 ต.ค. 2563 ]57
14 รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 2 ต.ค. 2563 ]55
15 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2563 ]52
16 ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เป็นหน่วยงานในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 1 ต.ค. 2563 ]54
17 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ [ 1 ต.ค. 2563 ]54
18 นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 1 ต.ค. 2563 ]58
19 นโยบายบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน [ 1 ต.ค. 2563 ]59
20 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ [ 1 ต.ค. 2563 ]55
 
หน้า 1|2|3