องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 8 มี.ค. 2564 ]10
2 ประกาศมาตรการให้รางวัลและลงโทษพนักงานส่วนตำบล [ 1 มี.ค. 2564 ]9
3 รายผลการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ การบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 20 ต.ค. 2563 ]10
4 แผนการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 6 ต.ค. 2563 ]10
5 นโยบาย กลยุทธ์ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 5 ต.ค. 2563 ]12
6 มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 5 ต.ค. 2563 ]13
7 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล [ 5 ต.ค. 2563 ]10
8 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 5 ต.ค. 2563 ]9
9 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 5 ต.ค. 2563 ]11
10 ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 5 ต.ค. 2563 ]12
11 ประกาศมาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ [ 2 ต.ค. 2563 ]49
12 ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 2 ต.ค. 2563 ]50
13 รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 2 ต.ค. 2563 ]10
14 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2563 ]9
15 ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เป็นหน่วยงานในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 1 ต.ค. 2563 ]11
16 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ [ 1 ต.ค. 2563 ]11
17 นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 1 ต.ค. 2563 ]9
18 นโยบายบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน [ 1 ต.ค. 2563 ]12
19 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ [ 1 ต.ค. 2563 ]10
20 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ [ 1 ต.ค. 2563 ]9
 
หน้า 1|2|3