องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

สมาชิกสภา อบต.

นายสมชาญ ข้องนอก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสมบัติ กว้างนอก น.ส.ปิยาภรณ์ ศรีเกาะ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวิฑูรย์ โพธิ์นอก
-ว่าง-
นายบุญเหลือ เวทสันเทียะ นายสิทธิธันต์ วิริยะเสถียร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2

นายนิคม หลอดแก้ว
นายสมชาญ ข้องนอก
นางโกสุม สีกระแจะ
นายประเชิญ วงษ์วิโรจน์
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4นางสมบัติ กว้างนอก
นายเกลี้ยง เนยสันเทียะ
นายสมเกียรติ โกจินอก
นายสวรรค์ ใหญ่จันอัด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6-ว่าง-
-ว่าง-
นายประสิทธิ์ สุขดา
-ว่าง-
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 8


นายเทียม เก่งนอก นายแสง เกียดกลาง
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 9