องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
คู่มือการปฎิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานขบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 5 ต.ค. 2563 ]8
2 แผนผังขั้นตอนการให้บริการ กองคลัง [ 2 ต.ค. 2563 ]9
3 คู่มือการปฎิบัติงาน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 1 ต.ค. 2563 ]9
4 คู่มือการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายตามประเพณี [ 23 มิ.ย. 2563 ]70
5 คู่มือ “การปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ” [ 9 ม.ค. 2563 ]103
6 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 25 ธ.ค. 2562 ]101
7 คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอย [ 5 พ.ย. 2562 ]112
8 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 ก.ย. 2562 ]113
9 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท. e-LAAS [ 30 ก.ย. 2562 ]105
10 คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีอบต.ช่อระกา [ 30 ก.ย. 2562 ]112
11 คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 30 ก.ย. 2562 ]114
12 คู่มือการจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 30 ก.ค. 2562 ]66