องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
คู่มือการปฎิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 6 ต.ค. 2564 ]85
2 คู่มือการปฎิบัติงาน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 1 ต.ค. 2564 ]72
3 คู่มือการปฏิบัติงาน การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ต.ค. 2564 ]75
4 คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพยืสินของราชการ (กรณีการยืมใช้พัสดุ) [ 1 ต.ค. 2564 ]74
5 คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 31 มี.ค. 2564 ]76
6 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 31 มี.ค. 2564 ]75
7 ขั้นตอนการขอจดทะเบียนคนพิการ [ 31 มี.ค. 2564 ]79
8 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนคนพิการ [ 31 มี.ค. 2564 ]86
9 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด [ 31 มี.ค. 2564 ]78
10 ขั้นตอนการยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามประเพณี [ 31 มี.ค. 2564 ]73
11 ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 31 มี.ค. 2564 ]80
12 คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 31 มี.ค. 2564 ]82
13 ขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการติดตั้งระบบไฟฟ้า [ 31 มี.ค. 2564 ]85
14 ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า เรื่อง การซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า [ 31 มี.ค. 2564 ]76
15 แผนผังการปรับลดขั้นตอนการดำเนินงานบริการไฟฟ้าสำธารณะ (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) [ 31 มี.ค. 2564 ]73
16 แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานบริการไฟฟ้าสาธารณะ [ 31 มี.ค. 2564 ]76
17 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการการขออนุญาตขุดดินและถมดิน [ 31 มี.ค. 2564 ]86
18 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 31 มี.ค. 2564 ]77
19 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการการคำร้องทั่วไป กองช่าง [ 31 มี.ค. 2564 ]76
20 ขั้นตอนการรับสมัครเด็กเข้าเตรียมความพร้อมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 1 มี.ค. 2564 ]82
 
หน้า 1|2