องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
คู่มือการปฎิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 31 มี.ค. 2564 ]4
2 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 31 มี.ค. 2564 ]5
3 ขั้นตอนการขอจดทะเบียนคนพิการ [ 31 มี.ค. 2564 ]4
4 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนคนพิการ [ 31 มี.ค. 2564 ]5
5 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด [ 31 มี.ค. 2564 ]4
6 ขั้นตอนการยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามประเพณี [ 31 มี.ค. 2564 ]4
7 ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 31 มี.ค. 2564 ]3
8 คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 31 มี.ค. 2564 ]6
9 ขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการติดตั้งระบบไฟฟ้า [ 31 มี.ค. 2564 ]5
10 ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า เรื่อง การซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า [ 31 มี.ค. 2564 ]4
11 แผนผังการปรับลดขั้นตอนการดำเนินงานบริการไฟฟ้าสำธารณะ (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) [ 31 มี.ค. 2564 ]5
12 แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานบริการไฟฟ้าสาธารณะ [ 31 มี.ค. 2564 ]6
13 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการการขออนุญาตขุดดินและถมดิน [ 31 มี.ค. 2564 ]4
14 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 31 มี.ค. 2564 ]5
15 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการการคำร้องทั่วไป กองช่าง [ 31 มี.ค. 2564 ]3
16 ขั้นตอนการรับสมัครเด็กเข้าเตรียมความพร้อมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 1 มี.ค. 2564 ]4
17 คู่มือการปฏิบัติงานขบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 5 ต.ค. 2563 ]6
18 แผนผังขั้นตอนการให้บริการ กองคลัง [ 2 ต.ค. 2563 ]6
19 คู่มือการปฎิบัติงาน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 1 ต.ค. 2563 ]6
20 คู่มือการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายตามประเพณี [ 23 มิ.ย. 2563 ]8
 
หน้า 1|2