องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
คู่มือการปฎิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 6 ต.ค. 2564 ]36
2 คู่มือการปฎิบัติงาน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 1 ต.ค. 2564 ]5
3 คู่มือการปฏิบัติงาน การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ต.ค. 2564 ]1
4 คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 31 มี.ค. 2564 ]54
5 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 31 มี.ค. 2564 ]54
6 ขั้นตอนการขอจดทะเบียนคนพิการ [ 31 มี.ค. 2564 ]57
7 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนคนพิการ [ 31 มี.ค. 2564 ]61
8 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด [ 31 มี.ค. 2564 ]56
9 ขั้นตอนการยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามประเพณี [ 31 มี.ค. 2564 ]55
10 ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 31 มี.ค. 2564 ]55
11 คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 31 มี.ค. 2564 ]57
12 ขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการติดตั้งระบบไฟฟ้า [ 31 มี.ค. 2564 ]60
13 ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า เรื่อง การซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า [ 31 มี.ค. 2564 ]54
14 แผนผังการปรับลดขั้นตอนการดำเนินงานบริการไฟฟ้าสำธารณะ (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) [ 31 มี.ค. 2564 ]55
15 แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานบริการไฟฟ้าสาธารณะ [ 31 มี.ค. 2564 ]60
16 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการการขออนุญาตขุดดินและถมดิน [ 31 มี.ค. 2564 ]55
17 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 31 มี.ค. 2564 ]59
18 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการการคำร้องทั่วไป กองช่าง [ 31 มี.ค. 2564 ]53
19 ขั้นตอนการรับสมัครเด็กเข้าเตรียมความพร้อมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 1 มี.ค. 2564 ]52
20 คู่มือการปฏิบัติงานขบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 5 ต.ค. 2563 ]63
 
หน้า 1|2