องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา
 

 
ชุมชนน่าอยู่  คนมีคุณภาพ  แบบมีส่วนร่วม  ในการบริหารจัดการ
วิสัยทัศน์
     องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ได้กำหนดวิสัยทัศน์(Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นอนาคต ดังนี้