องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลชอ่ระกาได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญาหายาเสพติด ระหว่างวันที่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้ง 9 หมู่บ้าน

2021-04-26
2021-04-20
2021-04-09
2021-03-24
2021-03-17
2021-03-09
2021-03-09
2021-03-03
2021-02-25
2021-02-24