องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


การประชุม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2564


วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกาได้มีการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มแม่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในตำบลช่อระกา เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการร่วมวางแผน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา 

2021-04-09
2021-03-24
2021-03-17
2021-03-09
2021-03-09
2021-03-03
2021-02-25
2021-02-24
2021-02-17
2021-02-17